Resevillkor för grupper

Bokning

En grupp är en förening, organisation, skola eller ett företag bestående av minst 10 och max 50 personer.
 För grupper med fler än 50 eller färre än 10 deltagare begär separat offert. Bokning skall göras av behörig och myndig person som är minst 18 år, benämns som kontaktperson. Kontaktperson skall boka arrangemanget i företagsnamnet, föreningsnamnet eller skolas namn. Vid bokningstillfället ska korrekt fakturaadress och organisationsnummer uppges. Kontaktpersonen ansvarar för att granska bekräftelsen/fakturan och omgående påtala eventuella felaktigheter. Kontaktpersonen ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen (om inte kontaktpersonen är med under vistelse ska namn och telefonnummer till annan kontaktperson som finns med under vistelsen meddelas vid bokningstillfället).

Gruppen beräknas vara 5-6 personer/timmerflotte, därav minst två vuxna. Om paketet inte innehåller timmerflottfärd gäller att minst en vuxen per 10 personer följer med och ansvarar för gruppen.

Betalning

Arrangemanget ska betalas i förskott. 20 % av totalbeloppet och eventuellt avbeställningsskydd skall vara Vildmark i Värmland tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning skall vara Vildmark i Värmland tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 30 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet. När full betalning är Vildmark i Värmland tillhanda skickas resedokument ut till kontaktansvarig som ansvarar för att delge informationen till övriga i gruppen. Svenskbaserade företagsgrupper kan förhandla om andra betalningsvillkor i samband med bokningen.

Avbokning eller ändring av bokning

Eventuell avbokning eller ändring ska ske av kontaktpersonen via e-post eller telefon till Vildmark i Värmland. Vid avbokning 31 dagar före ankomst eller tidigare debiteras depositionen som utgör 20% av resans pris. Sker avbokning mellan 30 och 15 dagar innan resans start debiteras 50 % av totalbeloppet. Sker avbokning inom 14 dagar före resans start debiteras hela beloppet.

Om enstaka personer i gruppen avbokar gäller samma regler som ovan, dock måste gruppen innehålla minst 10 resp. minst 20 personer (beroende på vilken typ av grupp man är) efter det att gruppen förminskats. Observera att priser per person kan komma att ändras om ni avbokar en person eftersom priserna är baserade på att gruppen är en viss storlek.

Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Andra ändringar av bokningen som tillägg av personer eller produkter kan göras av kontaktpersonen i mån av plats och tillgång till önskade produkter.

Avbeställningsskydd

När bokning sker kan ett avbeställningsskydd tecknas. Det är personligt (samtliga namn och födelsedatum ska bifogas i samband med tecknandet) och skyddar personen mot avbokningskostnader om avbokning sker p g a sjukdom eller olycksfall som personen eller nära anhörig till personen drabbas av, vilket inte kunnat förutses vid bokningstillfället och kan intygas av läkare eller försäkringsbolag.

Personen får erlagda avgifter tillbaka förutom depositionen och avbeställningsskyddet. Intyg från läkare och försäkringsbolag där orsaken framgår varför gästen avråds från resa måste uppvisas inom 10 dagar. Om enstaka personer avbokar i en grupp förutsätts ändå att gruppen som helhet genomför resan, såvida gruppen uppfyller de krav vi har på grupper vad gäller antal personer, vuxna och simkunnighet. Om hela gruppen vid bokningstillfället tecknat personligt avbeställningsskydd och 20 % eller fler avbokar p g a någon av ovan nämna anledningar, erbjuds gruppen att genomföra turen vid ett annat tillfälle, dock under ordinarie avgångar innevarande säsong eller nästkommande säsong.

Gruppens ansvar

1) allmänt
Kontaktpersonen ska vara nåbar för viktiga meddelanden på det telefonnummer eller e-postadress som angivits vid bokningstillfället.
Kontaktpersonen ska kontrollera bokningsbekräftelsen/fakturan så den överensstämmer med det som bokats. Felkatigheter ska påtalas omedelbart.
Kontaktpersonen informerar övriga i gruppen om vad som bokats och villkoren för detta.
Kontaktpersonen ska förse Vildmark i Värmland med namn och mobilnummer till samtliga ansvariga/vuxna i gruppen samt deltagarförteckning med namn och födelsedatum på alla andra personer som ingår i gruppen senast 15 dagar före ankomst.
Kontaktpersonen ansvarar för gruppen, inklusive eventuella minderåriga, under deras vistelse hos Vildmark i Värmland.
Personerna i gruppen ska ha ett eget försäkringsskydd som ska kunna täcka eventuella skador som kan uppkomma på personens privata utrustning om den av någon anledning transporterats av Vildmark i Värmlands fordon.

2) vid arrangemang i naturen (timmerflotte, kanot mm)
Gruppen ska vara förberedd med ändamålsenlig klädsel för utomhusvistelse och alltid iaktta stor försiktighet i samband med aktiviteter på vatten. Alla vuxna i sällskapet ska vara simkunniga. Vuxna i gruppen ansvarar för barn som ingår i gruppen.

Kontaktpersonen ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i rätt tid, i helt och rent skick till den av Vildmark i Värmland angivna slutplatsen. Förlorade artiklar/utrustning skall ersättas med återanskaffningsvärdet. Kontaktpersonen skall anmäla uppkomna skador och ersätta dessa med reparationskostnaden. Kontaktpersonen kommer vid start få skriva under ett kundavtal/kontrakt där personen intygar att han/hon har läst/ tagit del av samt förstått skriftlig information angående arrangemanget, dess genomförande, allemansrätten, risker och eget ansvar samt gjort bedömningen att kunna genomföra arrangemanget utifrån den information som getts. Kontaktpersonen kan t ex bli dömd till skadestånd, böter eller fängelse om elden spridit sig, elden är uppgjord när eldningsförbud råder eller att sopor lämnats kvar på marken. Kontaktpersonen kan dömas till skadestånd för olovlig skada på träd, buskar och annan växtlighet. 

För timmerflottfärden gäller också följande: Vildmark i Värmland kräver minst 2 vuxna/ timmerflotte. Gruppen genomför timmerflottfärden på egen hand. Avbryter gruppen timmerflottfärden på annan än överenskommen plats, debiteras gruppen för Vildmark i Värmlands extra arbete samt transport av utrustning och timmerstockar till en kostnad av SEK 5000/timmerflotte.

För kanot gäller också följande: Barn 15 år och yngre endast i sällskap med vuxen. Gruppen debiteras om kanotarrangemanget avbryts på annan plats än angivet slutmål.

3) vid boende
Gruppen skall vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsrelger, anvisningar och bestämmelser som gäller. Kontaktpersonen ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att gruppen eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös. I stugan/rummet får endast det antal personer bo, som angetts vid bokningen. Rökning är förbjuden inomhus i samtliga stugor, rum och andra byggnader. Överträdelser mot rökförbudet debiteras med en avgift från SEK 1000/stuga eller rum.

Gruppen tar med eget sänglinne om inte detta hyrts vid bokningstillfället.

Gruppen får ej installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet elller i direkt anslutning till boendet utan tillstånd.

Stugan/rummet ska städas av gruppen enlig städinstruktioner innan avresa. Missad eller undermålig städning debiteras med en avgift från 1000 kr/stuga. Städning kan förbokats senast dagen före avresa.

Samtliga nycklar till hyrd stuga/rum måste återlämnas vid avresa. För ej återlämnade nycklar debiterar Vildmark i Värmland SEK 600/nyckel.

Mellan 22.30 och 06.30 skall gruppen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Om klagomål inkommer till Vildmark i Värmland ang. störande uppträdande har Vildmark i Värmland rätt att omedelbart avhysa den störande gästen från boendet om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. Ingen återbetalning för eventuell resterande vistelsetid sker.

Arrangörens ansvar

När full betalning erlagts för ett arrangemang med timmerflotte eller kanot ska Vildmark i Värmland förse kontaktpersonen med resedokument som ger mer information om bokat arrangemang. Vildmark i Värmland ansvarar för att samtliga arrangemang i naturen föregås av en muntlig genomgång innan start sker. Den muntliga genomgången ska ge gruppen en fördjupad kunskap av arrangemanget som avses, t ex hur man bygger en timmerflotte, paddelteknik vid kanotpaddling, säkerhet, allemansrätten mm.

Vildmark i Värmland tillhandahåller flytväst vid samtliga kanot- och timmerflottsarrangemang. Under arrangemanget ställer Vildmark i Värmland upp med råd eller teknisk hjälp rörande själva timmerflotten och dess konstruktion eller kanotturen så att gruppen kan fullfölja timmerflottfärden/kanotturen till angiven slutpunkt utan extra kostnad.

Alla arrangemang som pågår ute i naturen är utsatta för rådande väderleksförhållanden. Under våren är det i samband med snösmältningen och vårregn ofta höga vattenflöden i de vattendrag som Vildmark i Värmland erbjuder aktiviteter. Vid torra somrar kan motsatt förhållande råda. Alla vattendrag är reglerade vilket gör att den mänskliga faktorn också kan spela in. 
Vildmark i Värmland förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av yttre omständigheter vi inte kan råda över.

Reklamation

Eventuella klagomål på arrangemanget måste kontaktpersonen omedelbart framföra till Vildmark i Värmlands kontor 0560-140 40 eller instruktör anställd av Vildmark i Värmland. Det är viktigt att dessa synpunkter framförs av kontaktpersonen under vistelsen så Vildmark i Värmland har en möjlighet att åtgärda detta på plats. Om kontaktpersonen underlåtit att berätta detta på plats kan gruppen inte i efterhand kräva ersättning. Om gruppen ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras senast 14 dagar efter avslutat arrangemang. Om kontaktpersonen och Vildmark i Värmland inte kommer överens kan kontaktpersonen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut Vildmark i Värmland följer.

Behandling av personuppgifter

Vildmark i Värmland ansvarar för att på ett säkert, strukturerat sätt registrera och behandla gästens personuppgifter i samband med bokning av boende/arrangemang. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Vildmark i Värmlands integritetspolicy. Var vänlig och ta del av Vildmark i Värmlands integritetspolicy för att förstå på vilket sätt som Vildmark i Värmland behandlar personuppgifter inom ramen för bokningen. Där framgår också gästens rättigheter i samband med detta. Läs om integretspolicyn här.

Force Majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser som utgör hinder för att resan inte kan genomföras. Dvs händelser som arrangören skäligen inte kunnat förutse eller påverkat när avtalet ingicks. Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldigheter eller andra påföljder.