Allemansrätten

Allemansrätt och allemansvett

Den svenska naturen står öppen för oss alla - du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa - inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller.

Respektera hemfriden
Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. "Tomt" - som inte alltid är inhägnad - är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös.

Inga motorfordon i terrängen
Det finns ingen "motoriserad allemansrätt". Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.

Camping
Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än någon enstaka natt bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en enda natt. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.

Toalettbesök
Använd lägerplatsernas toaletter om det finns. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade när du är ute på en längre tur i naturen.

Bad och båt
Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen kan ge närmare besked.

Ta med skräpet
Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skärpet. Ta i stället med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt. All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.

Blommor och bär
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.

Hund
Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

Jakt och fiske
Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s. Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, t.ex. fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen - de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Eldning och allemansrätten 

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld i naturen, bara en möjlighet att elda om förhållandena är säkra. Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst. En del kommuner har telefonsvarare som informerar om brandrisken. Se under Brandförsvar eller Räddningstjänst i telefonkatalogens gröna sidor.

Brandriskvärden anges i en 5-gradig skala, där 4 och 5 oftast innebär eldningsförbud! Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Men kolgrillar och små fältkök får du använda om du är försiktig. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om du gör upp eld då förbud råder eller om elden sprider sig. 

Om du eldar
* Använd helst ett fältkök. Men om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t.ex. grus- eller sandmark med tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
* Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
* Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
* Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden, utan gör dig av med soporna på rätt sätt.
* Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken.Men det är förbjudet att ta näver eller på annat sätt skada växande träd. 

Släck så här
Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten, och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Om elden sprider sig
Om det är möjligt, larma räddningstjänsten via larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistats av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så att elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Om det tar eld i kläderna
* Om det tar eld i dina egna kläder; släng dig snabbt ned på marken och rulla runt.
* Om det brinner i någon annans kläder; lägg ned personen på marken. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka. Lägg på från huvudet och nedåt så lågorna hindras att nå ansiktet. Tänk på att nylon och liknande syntetmaterial kan flamma upp eller smälta och göra skadan värre.
* Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Fortsätt nedkylningen av brännskador tills smärtorna upphör (ca 10 minuter). Uppsök läkare.

Var försiktig vid camping
* Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält! Ett tält övertänds snabbt, och av elden bildas mycket giftiga gaser. Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut.
* Häll aldrig på bränsle i fältkökets brännare innan du förvissat dig om att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. I annat fall kan bränslet i flaskan flamma upp, och du riskerar svåra brännskador.
* Ta reda på var det finns brandredskap och larmmöjligheter.
* Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt tillskruvade för att hindra läckage.
* Placera inte grillar, kokplattor och liknande närmare tältduken än 1 meter.

Paddling och allemansrätten 

Tyst och stilla över blanka vatten. Ljudlös färd längs vilda stränder. Med kanoten kommer du nära naturen. Bakom varje udde, bakom varje älvkrök väntar nya naturupplevelser. Du kan ta dig fram nästan överallt längs våra kuster, i sjöar och i vattendrag. Men du är inte ensam. Allt fler upptäcker tjusningen med att paddla. Ju fler vi blir desto större ställs kraven på var och en av oss. Vi är gäster i naturen och måste visa hänsyn och ansvar mot omgivningen. Inte störa - inte förstöra, det är grunden i den svenska allemansrätten.

Se det vilda utan att störa
En storlom med ungar. Fiskgjusen som seglar högt ovanför vattnet. Kanske skymten av en bäver vid vattenbrynet. Djurlivet ger extra krydda åt naturupplevelserna. Iakttag gärna - men se till att du inte stör. Försök inte komma nära djuren för att fotografera eller se bättre. Använd i stället kikare och teleobjektiv. Kanoten går tyst, och det är lätt hänt att du kommer för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder. Var extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig.

Här är några råd som hjälper dig att värna om djurlivet:
* Var uppmärksam. Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära. Dra dig snabbt undan. Storlommen, som ofta häckar på öar, är särskilt känslig för störningar. Om den simmar omkring utanför stranden har den troligen bo i närheten.

* Gå inte i land för att rasta eller slå läger i närheten av fåglarnas boplatser. Fiskgjusen är också en fågel som lätt blir störd. Den har ofta boet väl synligt i toppen av en tall vid stranden eller på någon holme. Om fågeln "hänger" högt i luften ovanför boet är du för nära.

* Hetsa inte fågelkullar framför kanoten! Särskilt i smala vattendrag utan skyddande strandvegetation är risken stor att kullarna splittras. Stanna upp ett tag och låt fåglarna hinna undan. Är ni många med flera kanoter är det bäst att samla ihop gruppen och passera kullen så snabbt som möjligt. Då stör ni minst.

* Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå i land eller vistas i närheten. Även på andra platser kan allemansrätten inskränkas genom särskilda regler, t.ex. inom strandskyddsområde eller i naturreservat. I sådana områden kan det vara förbjudet att göra upp eld eller tälta utom vid iordningställda lägerplatser. Skyltar brukar ange vad som gäller. Områdena kan också vara markerade med vita målade band runt träden i kombination med en stiliserad stjärna.

Var varsam också på land
Om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag får du inte passera över tomt eller åkrar. Stäng alla grindar efter dig. Om du ska köra ned kanoten till vattnet måste du respektera skyltar som förbjuder obehörig bilåkning på enskild väg. Och fråga markägaren om lov innan du ställer upp bilen eller husvagnen över natten vid en enskild väg.

God tur!

Och du, låt din vistelse i naturen gå spårlöst förbi!