Resevillkor

Inledning

Vildmark i Värmland är ett privatägt företag som sedan 1980 arrangerar timmerflottfärder, kanotturer och andra naturnära upplevelser för privatpersoner, företag och grupper. Vildmark i Värmland med det juridiska namnet, Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB, är ansvarig arrangör. Adress: Röbjörkeby 7, SE-685 92 Torsby, Org.nr. 556590-4371.

Bokning

Bokning av ett arrangemang, boende o dyl. som erbjuds till privatpersoner av Vildmark i Värmland kan ske muntligen, skriftligen per telefon, fax eller elektroniska medel (e-post, Internet). Vid bokning erhålls en faktura med namnet på boknings- och betalansvarig. Finns arrangemanget tillgängligt online, men ni väljer att vi ska boka det åt er, tillkommer det en bokningsavgift på 150 kr/bokning. Boknings- och betalansvarig kallas härefter gästen. Gästen måste vara minst 18 år och ansvarar för att förse Vildmark i Värmland med korrekta boknings- och kontaktuppgifter. Eventuella ändringar eller avbeställning måste ske av gästen. Fakturan är avtalet mellan gästen och Vildmark i Värmland. Den ska innehålla de produkter/tjänster som bokats, tid/plats för arrangemangsstart/slut samt ev. andra villkor som överenskommit med Vildmark i Värmland i samband med bokningen. Gästen som bokar ansvarar för att granska fakturan, samt att omgående påtala eventuella felaktigheter. Avtalet bekräftas genom att gästen betalar in det belopp som framgår av fakturan till Vildmark i Värmland inom angiven tid. Onlinebokning (i mån av plats) via www.vildmark.se kan ske fram till 4 dagar före ankomst. Vid onlinebokning bjuder vi på bokningsavgiften.

Betalning

1a) Om betalning sker via faktura, betalas anmälningsavgiften på 20 % av den totala summan inom 10 dagar från bokningstillfället utan anmodan. Bokningsnumret ska alltid anges vid betalning. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är Vildmark i Värmland tillhanda. Anmälningsavgiften dras från totalbeloppet. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst. När slutbetalningen är gjord får gästen tillgång till resedokumenten för bokat arrangemang. Gästen betalar via bankgiro till Vildmark i Värmlands bankkonto. Sker bokningen inom 30 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.

1b) Om betalning sker via kreditkort blir bokningen bindande så fort betalningen är gjord, förutsatt att bokningen uppfyller de särskilda villkor som gäller för respektive produkt. I annat fall kontaktas gästen snarast, dock senast inom 3 dagar från bokningen är gjord så detta kan korrigeras.

1c) Presentkort betalas alltid med hela beloppet vid bokningstillfället.

Avbokning

Avbokning ska ske av gästen till Vildmark i Värmlands kontor, via telefon 0560-140 40 (är inte kontoret öppet, lämna meddelande på telefonsvararen), via fax 0560-130 68 eller via e-post: info@vildmark.se Vid avbokning 31 dagar före ankomst eller tidigare debiteras en expeditionsavgift på 150 kr/vuxen och 75 kr/barn eller 50 kr/stuga. Vid avbokning mellan 30 dagar och 15 dagar före ankomst debiteras expeditionsavgiften samt 15 % av bokningens totalbelopp. Vid avbokning mellan 14 dagar fram till 72 timmar före ankomst debiteras expeditionsavgiften samt 50 % av bokningens totalpris. Sker avbokning inom 72 timmar före ankomstdagen debiteras hela bokningsbeloppet.

Ändring av bokning

Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Notera dock att om ett avbeställningsskydd tecknats i samband med bokning kan ändring av datum, inom innevarande säsong, göras vid ett tillfälle utan kostnad om detta görs av gästen senast 15 dagar före ankomst i mån av plats. Andra ändringar av bokningen som tillägg av personer eller produkter kan göras av gästen i mån av plats och tillgång till önskade produkter. Kontakta Vildmark i Värmland via e-post eller telefon.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan ett personligt avbeställningsskydd tecknas om bokningen gäller ett arrangemang. Alternativt ett avbeställningsskydd per stuga om bokningen bara avser boende. Detta skyddar gästen mot avbeställningskostnader om avbokning sker p.g.a.: a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar gästen, nära anhörig till gästen, eller om personen som gästen gemensamt beställt resan med avbokar p.g.a. någon ovan nämnd anledning. b) Annan händelse drabbar gästen, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att gästen inte rimligen kan begäras att genomföra resan, t ex brand i bostaden. Gästen får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften (150 kr/vuxen, 75 kr/barn, 50 kr/stuga) och avbeställningsskyddet (160 kr/vuxen, 80 kr/barn, 200 kr/stuga) eller erbjudande att göra en likadan eller liknande resa hos Vildmark i Värmland vid ett senare tillfälle, respektive boende (om avbokningen avser stuga) dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar.

OBS! Om avbokningen är Covid-19-relaterat och avbeställningsskydd tecknats vid bokningstillfället, får gästen ändra datum till ett senare under innevarande säsong eller nästkommande säsong utan ytterligare kostnad och utan att uppvisa intyg från läkare.

Gästen ansvar

1) allmänt

Att vara nåbar för viktiga meddelanden på det telefonnummer eller e-postadress som angivits vid bokningstillfället. Kontrollera bokningsbekräftelsen/fakturan så den överensstämmer med det som bokats. Felaktigheter ska påtalas omedelbart. Informerar sina medresenärer om vad som bokats och villkoren för detta. Ha ett eget försäkringsskydd som ska kunna täcka eventuella skador som kan uppkomma på gästens privata utrustning om den av någon anledning transporterats av Vildmark i Värmlands fordon.

2) vid arrangemang i naturen(timmerflotte, kanot mm)

Gästen ska vara förberedd med ändamålsenlig klädsel för utomhusvistelse och alltid iaktta stor försiktighet i samband med aktiviteter på vatten. Alla vuxna i sällskapet ska vara simkunniga. Gästen ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i rätt tid, i helt och rent skick till den av Vildmark i Värmland angivna slutplatsen. Förlorade artiklar/utrustning skall ersättas med återanskaffningsvärdet. Gästen skall anmäla uppkomna skador och ersätta dessa med reparationskostnaden. Gästen kommer vid start få skriva under ett kundavtal/kontrakt där personen intygar att han/hon har läst/ tagit del av samt förstått skriftlig information angående arrangemanget, dess genomförande, allemansrätten, risker och eget ansvar samt gjort bedömningen att kunna genomföra arrangemanget utifrån den information som getts. Gästen förbinder sig vid vite av 2000 kr, som tillfaller drabbad markägare, att ej göra upp eld när eldningsförbud råder, att i utlämnade säckar medföra sorterade sopor till Gunnerud eller av oss angiven slutpunkt, eller lägga det i miljöstationer längs färdvägen. För timmerflottfärden gäller också följande: Vildmark i Värmland kräver minst 2 vuxna/ timmerflotte. Gästerna genomför resan på egen hand. Avbryter gästerna timmerflottfärden på annan än överenskommen plats, debiteras gästen för Vildmark i Värmlands extra arbete samt transport av utrustning och timmerstockar till en kostnad av SEK 2500/timmerflotte. För kanot gäller också följande: Barn 15 år och yngre endast i sällskap med vuxen. För forspaddling minst 18 år, simkunnig och god kanotvana, två vuxna/kanot. Gästen debiteras om arrangemanget avbryts av gästen på annan plats än angivet slutmål.

3) vid boende

Gästen skall vårda stugan väl och följa de ordningsrelger, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att gästen i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös. I stugan får endast det antal personer bo, som angetts vid bokningen. Rökning är förbjuden inomhus i samtliga stugor, rum och andra byggnader. Överträdelser mot rökförbudet debiteras med en avgift från SEK 1000/stuga. Gästen tar med eget sänglinne om inte detta hyrts vid bokningstillfället. Gästen får ej installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet utan tillstånd. Stugan ska städas av gästen enlig städinstruktioner innan avresa. Missad eller undermålig städning debiteras med en avgift från 600 kr/stuga. Städning kan förbokats senast dagen före avresa. Samtliga nycklar till hyrd stuga måste återlämnas vid avresa. För ej återlämnade nycklar debiterar Vildmark i Värmland SEK 500/nyckel. Mellan 22.00 och 07.00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Om klagomål inkommer till Vildmark i Värmland ang. störande uppträdande har Vildmark i Värmland rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. Ingen återbetalning för eventuell resterande vistelsetid sker.

Arrangörens ansvar

När full betalning erlagts för ett arrangemang med timmerflotte eller kanot ska Vildmark i Värmland förse gästen med resedokument som ger mer information om bokat arrangemang. Vildmark i Värmland ansvarar för att samtliga arrangemang i naturen föregås av en muntlig genomgång innan start sker. Den muntliga genomgången ska ge gästen en fördjupad kunskap av arrangemanget som avses, t ex hur man bygger en timmerflotte, paddelteknik vid kanotpaddling, säkerhet, allemansrätten mm. Vildmark i Värmland tillhandahåller flytväst vid samtliga kanot- och timmerflottsarrangemang. Under arrangemanget ställer Vildmark i Värmland upp med råd eller teknisk hjälp rörande själva timmerflotten och dess konstruktion eller kanotturen så att gästen kan fullfölja timmerflottfärden/kanotturen till angiven slutpunkt utan extra kostnad. Alla arrangemang som pågår ute i naturen är utsatta för rådande väderleksförhållanden. Under våren är det i samband med snösmältningen och vårregn ofta höga vattenflöden i de vattendrag som Vildmark i Värmland erbjuder aktiviteter. Vid torra somrar kan motsatt förhållande råda. Alla vattendrag är reglerade vilket gör att den mänskliga faktorn också kan spela in. 
Vildmark i Värmland förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av yttre omständigheter vi inte kan råda över.

Reklamation

Eventuella klagomål på arrangemanget måste gästen omedelbart framföra till Vildmark i Värmlands kontor 0560-140 40 eller instruktör anställd av Vildmark i Värmland. Det är viktigt att dessa synpunkter framförs av gästens under vistelsen så Vildmark i Värmland har en möjlighet att åtgärda detta på plats. Om gästen underlåtit att berätta detta på plats kan gästen inte i efterhand kräva ersättning. Om gästen ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras senast 14 dagar efter avslutat arrangemang. Om gästen och Vildmark i Värmland inte kommer överens kan gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut Vildmark i Värmland följer.

Personuppgiftslagen

Genom att betala ett arrangemang hos Vildmark i Värmland samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas i sedvanligt gästadministration av Vildmark i Värmland. Vildmark i Värmland vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att gästens uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.

Force Majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser som utgör hinder för att resan inte kan genomföras. Dvs händelser som arrangören skäligen inte kunnat förutse eller påverkat när avtalet ingicks. Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldigheter eller andra påföljder.

Övrigt

Vid konferens- och gruppbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Vildmark i Värmland. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vi önskar er en trevlig upplevelse i naturen.