Integritetspolicy

När du som gäst bokar någon av Vildmark i Värmlands aktiviteter eller boende så lämnar du ett antal personuppgifter. Vi har tagit fram denna integritetspolicy i enlighet med det nya regelverket för dataskydd som började gälla den 25 maj 2018.

1. Personuppgiftsansvarig

Vildmark i Värmland (org.nr. 556590-4371) ansvarar för att på ett säkert, strukturerat sätt registrera och behandla gästens personuppgifter i samband med bokning av boende/arrangemang. Insamling av uppgifter kan ske via telefoni, e-post, webben, sociala medier samt manuellt över disk.

Vid bokning online lämnar gästen själv sina uppgifter i det webbaserade bokningssystemet. Mellan biträdet som tillhandahåller teknisk lösning för insamlandet av personuppgifter i samband med bokning och Vildmark i Värmland har ett avtal gällande behandling av uppgifter upprättats. 

Sker bokning av boende/arrangemang via en samarbetspartner, lämnar kunden nödvändiga personuppgifter direkt till samarbetspartnern. Endast gästens namn och ålder kommer då Vildmark i Värmland till del.

2. Vilka personuppgifter och varför?

2.1 Allmänt
Vildmark i Värmland samlar i samband med bokning alternativt ankomst av boende/arrangemang in namn på bokningsansvarig, födelsedatum, adress, epostadress och telefonnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att möjliggöra för Vildmark i Värmland att kunna uppfylla bokningsavtalet och leverera den av gästen beställda tjänsten. Det innebär bl a att informera gästen utförligt om boende/arrangemang så att denne är väl förberedd innan leverans. Uppgifterna används också för att säkerställa att gästen uppnått lägsta ålder för beställt boende/arrangemang samt för att upprätthålla det säkerhetsansvar som Vildmark i Värmland har i samband med leverans av boende/arrangemang.

2.2 Bild/film/ljud
Vildmark i Värmland dokumenterar sin verksamhet med hjälp av bild/film/ljud. Bild/film/ljud används för att kunna sprida information om Vildmark i Värmland och marknadsföra verksamheten i tryckt media, på internet, i sociala medier och genom samarbetspartner. Bild/film/ljud används, om inte annat överenskommet, utan att namnge personerna.

2.3 Allergier och andra hälsotillstånd
Vid boende/arrangemang där gästen har beställt mat behöver Vildmark i Värmland samla in uppgifter om allergier och andra hälsotillstånd som kan vara avgörande för bibehållen säkerhet.

2.4 Kundundersökningar
Vildmark i Värmland arbetar med löpande produktutveckling och efterfrågar regelbundet gästernas upplevelse av boende/arrangemang. För att samla in data skickar Vildmark i Värmland ut en enkät (alternativt genomför undersökningen med annan lämplig metod) där gästen ges möjlighet att ge synpunkter på genomfört boende/arrangemang. 

2.5 Diplom efter genomfört arrangemang 
Efter genomförd timmerflottfärd, 3 dygn eller längre, skickar Vildmark i Värmland diplom eller annan hälsning för att ge arrangemanget ett mervärde.

2.6 Närmast anhörig vid oförutsedda händelser
Vid längre turer (minst 3 dygn) samlar Vildmark i Värmland in namn och telefonnummer till gästens anhörig, för att kunna informera dessa vid oförutsedda händelser, tillbud eller större olyckor.

3. Vilken laglig grund för insamling av personuppgifter?

3.1 Allmänt
I samband med bokning av boende/arrangemang ingår gästen ett avtal, som ger Vildmark i Värmland rätten till personens namn och adress. För att kunna kommunicera med gästen som bokat, besvara frågor, ge information före och under arrangemanget behöver Vildmark i Värmland e-post och telefonnummer. Detta ses som en intresseavvägning för att kunna ge en effektiv support i samband med bokning och leverans av arrangemang.
Personuppgifter i avtalet ligger också till grund för bokföring och redovisning för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

3.2 Bild/film/ljud
Bild/film/ljud som tas under gästens boende/arrangemang ska behandlas med stor hänsyn till personens integritet. Bild/film/ljud är viktiga instrument för att kunna informera om Vildmark i Värmland och marknadsföra verksamheten. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Bild/film /ljud där gästen är tydligt porträtterad kräver dock samtycke av gästen.

3.3 Allergier och andra hälsotillstånd
Om gästen vid boende/arrangemang som innefattar mat har önskemål om specialkost behöver vi samtycke från gästen för att lagra dessa uppgifter. Detsamma gäller andra personliga behov av mer privat karaktär. 

3.4 Kundundersökningar
Om gästen aktivt samtycker till att ta emot enkät eller annan undersökning/ utvärdering efter avslutat boende/arrangemang kommer gästens personuppgifter att användas för detta ändamål av arrangören och arrangörens samarbetspartner.

3.5 Diplom efter genomfört arrangemang
Om gästen önskar ta emot diplom eller annan hälsning efter avslutat arrangemang krävs samtycke.

3.6 Närmast anhörig vid oförutsedda händelser
Gästen kan vid incheckning själv avgöra om gästen vill lämna telefonnummer och namn till anhörig.

4. Hur använder vi personuppgifterna och hur länge?

4.1 Allmänt
Vildmark i Värmland är mycket restriktiv i användandet av personuppgifter. Förutom Vildmark i Värmland är det leverantören av den tekniska bokningslösningen som också har tillgång till gästens personuppgifter. Vildmark i Värmland lämnar aldrig vidare gästens personuppgifter till tredje part. (Enbart vid samtycke enligt 4.4) 
Gästen kan själv aktivt välja att följa Vildmark i Värmland på Facebook, Instagram eller andra sociala medier där Vildmark i Värmland ger tips, idéer samt inspiration till upplevelser i naturen. 
Vildmark i Värmland sparar uppgifter som ligger till grund för avtalet 7 år efter avtalet ingåtts, för att tillgodose bokföringslagens skyldighet.

4.2 Bild/film/ljud
Bild/film/ljud sparas så länge de är relevanta för den verksamhet som Vildmark i Värmland bedriver.

4.3 Allergier och andra hälsotillstånd
Känsliga uppgifter såsom uppgifter om allergier och andra hälsotillstånd sparas i max 6 månader efter avslutat arrangemang/boende.

4.4 Kundundersökningar
Om gästen har gett samtycke att låta Vildmark i Värmland skicka enkät eller liknande undersökning efter ett avslutat arrangemang, kan gästens personuppgifter att användas för detta ändamål av Vildmark i Värmland eller en samarbetspartner som Vildmark i Värmland har ett avtal med. Delar av gästens personuppgifter kan då också komma att användas till egen utveckling av arrangemanget samt forskning i samarbete med universitet eller högskola. Uppgifter för detta ändamål används längst 3 år efter genomfört arrangemang.

4.5 Diplom efter genomfört arrangemang
Om gästen har gett samtycke till att ta emot diplom eller annan hälsning skickas detta ut vid ett enstaka tillfälle, senast 31 december samma år som timmerflottfärden genomfördes.

4.6 Närmast anhörig vid oförutsedda händelser
Om gästen har delat med sig av namn och telefonnummer till närmaste anhörig raderas dessa efter genomfört arrangemang.

5. Gästens rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har gästen vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar. Gästen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling.Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om gästen önskar återkalla sitt samtycke, invända mot Vildmark i Värmlands behandling eller anser att behandlingen av personuppgifterna inte är relevant för de angivna ändamålen, kan gästen begära radering eller begränsning av sina personuppgifter eller invända mot Vildmark i Värmlands behandling via e-post till: info@vildmark.se

Gästen kan också skicka ett brev till Vildmark i Värmland på följande adress:
Vildmark i Värmland
Box 209
685 25 Torsby