Resevillkor Klarälvens Camping

Vildmark i Värmland, företaget som äger och driver Klarälvens Camping, är ett privatägt företag som förutom erbjuder boende på Klarälvens Camping också arrangerar timmerflottfärder, kanotturer och andra naturnära upplevelser för privatpersoner, företag och grupper. Vildmark i Värmland med det juridiska namnet, Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB, är ansvarig ägare. Adress: Röbjörkeby 7A, SE-685 92 Torsby, Org.nr. 556590-4371.

Bokning

Bokning av boende sker online. Boknings- och betalansvarig kallas härefter gästen. Gästen måste vara minst 18 år och ansvarar för att förse Vildmark i Värmland med korrekta boknings- och kontaktuppgifter via onlinebokningen. Eventuella ändringar eller avbeställning måste ske av gästen. Fakturan är avtalet mellan gästen och Vildmark i Värmland. Den ska innehålla det boende som bokats, tidpunkten för boendet samt ev. andra villkor som överenskommit med Vildmark i Värmland i samband med bokningen. Gästen som bokar ansvarar för att granska fakturan, samt att omgående påtala eventuella felaktigheter. Avtalet bekräftas genom att gästen betalar in det belopp som framgår av fakturan till Vildmark i Värmland inom angiven tid. Onlinebokning (i mån av plats) via www.vildmark.se kan ske fram till ca 1 dag före ankomst. Sker bokningen närmare inpå, när det inte går att boka online, kostar det givetvis inget att använda vår manuella service.

Betalning

Betalning sker i första hand via kreditkort och bokningen blir bindande så fort betalningen är gjord, förutsatt att bokningen uppfyller de villkor som gäller för boendet. I annat fall kontaktas gästen snarast, dock senast inom 3 dagar från bokningen är gjord så detta kan korrigeras. Betalning måste vara Vildmark i Värmland tillhanda senast 8 dagar före ankomst. 

Betalning kan också ske via bankgiro, om bokning av stuga sker minst 2 veckor före ankomst. 

Avbokning

Avbokning ska ske av gästen till Vildmark i Värmlands kontor, via telefon 0560-140 40 (är inte kontoret öppet, lämna meddelande på telefonsvararen) eller via e-post: info@vildmark.se Fri avbokning fram till 8 dagar innan ankomst. Detta gäller vid bokning av enstaka stugor (ej grupper, eller stugor som ingår i ett arrangemang) Sker avbokning inom 7 dagar till ankomst, debiteras hela kostnaden.

Ändring av bokning

Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Kontakta Vildmark i Värmland via e-post eller telefon.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan ett avbeställningsskydd per stuga tecknas om bokningen bara avser boende. Detta skyddar gästen mot avbeställningskostnader om avbokning sker p.g.a.: a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar gästen, nära anhörig till gästen, eller om personen som gästen gemensamt beställt resan med avbokar p.g.a. någon ovan nämnd anledning. b) Annan händelse drabbar gästen, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att gästen inte rimligen kan begäras att genomföra resan, t ex brand i bostaden. Stugan måste avbokas innan kl. 15.00 ankomstdagen för att avbeställningskyddet ska gälla. Gästen får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften (100 kr/stuga) och avbeställningsskyddet (95 kr/stuga) eller erbjudande att nyttja ett likadant eller liknande boende hos Vildmark i Värmland vid ett senare tillfälle, dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Om återbetalning önskas ska intyg från läkare eller försäkringsbolag uppvisas inom 10 dagar. Om gästen i stället önskar ändra datum till ett senare under innevarande säsong eller nästkommande säsong går detta att göra utan att uppvisa intyg från läkare.

Gästen ansvar

1) allmänt

Att vara nåbar för viktiga meddelanden på det telefonnummer eller e-postadress som angivits vid bokningstillfället. Kontrollera bokningsbekräftelsen/fakturan så den överensstämmer med det som bokats. Felaktigheter ska påtalas omedelbart. Informerar sina medresenärer om vad som bokats och villkoren för detta. 

2) vid boende

Gästen skall vårda stugan och de allmänna byggnader som finns att nyttja, väl och följa de ordningsrelger, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att gästen i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös. I stugan får endast det antal personer bo, som angetts vid bokningen. Rökning är förbjuden inomhus i samtliga stugor, rum och andra byggnader. Överträdelser mot rökförbudet debiteras med en avgift från SEK 1000/stuga (beroende på hur stor sanering som måste göras). Gästen tar med eget sänglinne, om inte detta hyrts vid bokningstillfället. Gästen får ej sova i sovsäckar i stugorna. Gästen får ej installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet utan tillstånd. Stugan ska städas av gästen enlig städinstruktioner innan avresa. Missad eller undermålig städning debiteras med en avgift från 1000 kr/stuga. Städning kan förbokats senast dagen före avresa. Samtliga nycklar till hyrd stuga måste återlämnas vid avresa. För ej återlämnade nycklar debiterar Vildmark i Värmland SEK 600/nyckel. Mellan 22.30 och 06.30 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Om klagomål inkommer till Vildmark i Värmland ang. störande uppträdande har Vildmark i Värmland rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. Ingen återbetalning för eventuell resterande vistelsetid sker.

Uthyrarens ansvar

När full betalning erlagts för boendet på Klarälvens Camping ska Vildmark i Värmland förse gästen med mer information om vistelsen. Vildmark i Värmland förbehåller sig rätten att ändra ett boende på grund av yttre omständigheter vi inte kan råda över.

Reklamation

Eventuella klagomål på boendet måste gästen omedelbart framföra till Vildmark i Värmlands kontor 0560-140 40 eller receptionen. Det är viktigt att dessa synpunkter framförs av gästens under vistelsen så Vildmark i Värmland har en möjlighet att åtgärda detta på plats. Om gästen underlåtit att berätta detta på plats kan gästen inte i efterhand kräva ersättning. Om gästen ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras senast 14 dagar efter avslutat vistelse. Om gästen och Vildmark i Värmland inte kommer överens kan gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut Vildmark i Värmland följer.

Behandling av personuppgifter

Genom att betala ett boende hos Vildmark i Värmland samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas i sedvanligt gästadministration av Vildmark i Värmland. Vildmark i Värmland vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att gästens uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.

Force Majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda, översvämning eller andra liknande större händelser som utgör hinder för att resan inte kan genomföras, dvs. händelser som arrangören skäligen inte kunnat förutse eller påverkat när avtalet ingicks. Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldigheter eller andra påföljder.

Övrigt

Vid arrangemang, konferens- och gruppbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Vildmark i Värmland. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vi önskar er en trevlig upplevelse på Klarälvens Camping.