Resevillkor för privatpersoner

Vildmark i Värmland är ett privatägt företag som sedan 1980 arrangerar timmerflottfärder, kanotturer och andra naturnära upplevelser för privatpersoner, företag och grupper. Vildmark i Värmland med det juridiska namnet, Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB, är ansvarig arrangör. Adress: Röbjörkeby 7A, SE-685 92 Torsby, Org.nr. 556590-4371.

Bokning

Bokning av ett arrangemang som erbjuds till privatpersoner av Vildmark i Värmland kan ske muntligen per telefon eller skriftligen via elektroniska medel (e-post, Internet). Vid bokning erhålls en faktura med namnet på boknings- och betalansvarig. Boknings- och betalansvarig kallas härefter gästen. Gästen måste vara minst 18 år och ansvarar för att förse Vildmark i Värmland med korrekta boknings- och kontaktuppgifter. Eventuella ändringar eller avbeställning måste ske av gästen. Fakturan är avtalet mellan gästen och Vildmark i Värmland. Den ska innehålla de produkter/tjänster som bokats, tid/plats för arrangemangsstart/slut samt ev. andra villkor som överenskommit med Vildmark i Värmland i samband med bokningen. Gästen som bokar ansvarar för att granska fakturan, samt att omgående påtala eventuella felaktigheter. Avtalet bekräftas genom att gästen betalar in det belopp som framgår av fakturan till Vildmark i Värmland inom angiven tid. Onlinebokning (i mån av plats) via www.vildmark.se kan ske fram till ca 3 dagar före ankomst. Om arrangemanget inte går att boka online, hjälper vi till att boka utan kostnad.

Betalning

1a) Om betalning sker via faktura, betalas anmälningsavgiften på 20 % av den totala summan inom 10 dagar från bokningstillfället utan anmodan. Bokningsnumret ska alltid anges vid betalning. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är Vildmark i Värmland tillhanda. Anmälningsavgiften dras från totalbeloppet. Resterande belopp betalas senast 31 dagar före ankomst. När slutbetalningen är gjord får gästen tillgång till resedokumenten för bokat arrangemang. Gästen betalar via bankgiro till Vildmark i Värmlands bankkonto. Sker bokningen inom 31 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.

1b) Om betalning sker via kreditkort blir bokningen bindande så fort betalningen är gjord, förutsatt att bokningen uppfyller de särskilda villkor som gäller för respektive produkt. I annat fall kontaktas gästen snarast, dock senast inom 3 dagar från bokningen är gjord så detta kan korrigeras.

1c) Presentkort betalas alltid med hela beloppet vid bokningstillfället.

Avbokning

Avbokning av ett arrangemang ska ske av gästen till Vildmark i Värmlands kontor, via telefon 0560-140 40 (är inte kontoret öppet, lämna meddelande på telefonsvararen) eller via e-post: info@vildmark.se Vid avbokning 31 dagar före ankomst eller tidigare debiteras en expeditionsavgift på 250 kr/vuxen och 125 kr/barn. Vid avbokning mellan 30 dagar och 15 dagar före ankomstdagen debiteras 30 % av bokningens totalbelopp. Vid avbokning mellan 14 dagar fram till 8 dagar före ankomstdagen debiteras 50 % av bokningens totalpris. Sker avbokning inom 7 dagar före ankomstdagen debiteras hela bokningsbeloppet. 

Ändring av bokning

Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Notera dock att om ett avbeställningsskydd tecknats i samband med bokning kan ändring av datum, inom innevarande säsong, göras vid ett tillfälle utan kostnad om detta görs av gästen senast 15 dagar före ankomst, i mån av plats. Andra ändringar av bokningen som tillägg av personer eller produkter kan göras av gästen i mån av plats och tillgång till önskade produkter. Kontakta Vildmark i Värmland via e-post eller telefon.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan ett personligt avbeställningsskydd tecknas om bokningen gäller ett arrangemang. Alternativt ett avbeställningsskydd per stuga om bokningen bara avser boende. Detta skyddar gästen mot avbeställningskostnader om avbokning sker p.g.a.: 
a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar gästen, nära anhörig till gästen, eller om personen som gästen gemensamt beställt resan med avbokar p.g.a. någon ovan nämnd anledning. 
b) Annan händelse drabbar gästen, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att gästen inte rimligen kan begäras att genomföra resan, t ex brand i bostaden. 
Arrangemanget eller stugan (om stuga ingår i arrangemanget) får inte vara tillträdda enligt de tider som anges för resp. arrangemang/stuga  för att avbeställningsskyddet ska gälla. 
Gästen får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften (250 kr/vuxen, 125 kr/barn, 100 kr/stuga) och avbeställningsskyddet eller erbjudande att göra en likadan eller liknande resa hos Vildmark i Värmland vid ett senare tillfälle, respektive boende (om avbokningen avser stuga) dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar.

Om gästen väljer att flytta fram arrangemanget till ett nytt datum behåller gästen samma pris som ursprungsbokningen hade, även om en eventuell prishöjning sker. Notera dock att avbeställningsskyddet är ”förbrukat”. Vill gästen ha samma skydd det nya datumet, bokar gästen ett nytt avbeställningsskydd till det pris som gäller för det året.  

Gästen ansvar

1) allmänt
Att vara nåbar för viktiga meddelanden på det telefonnummer eller e-postadress som angivits vid bokningstillfället. Kontrollera bokningsbekräftelsen/fakturan så den överensstämmer med det som bokats. Felaktigheter ska påtalas omedelbart. Informerar sina medresenärer om vad som bokats och villkoren för detta. Ha ett eget försäkringsskydd som ska kunna täcka eventuella skador som kan uppkomma på gästens privata utrustning om den har transporterats av Vildmark i Värmlands fordon.

2) vid arrangemang i naturen (timmerflotte, kanot mm)
Gästen ska vara förberedd med ändamålsenlig klädsel för utomhusvistelse och alltid iaktta stor försiktighet i samband med aktiviteter på vatten. Alla vuxna i sällskapet ska vara simkunniga. Gästen ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i rätt tid, i helt och rent skick till den av Vildmark i Värmland angivna slutplatsen. Förlorade artiklar/utrustning skall ersättas med återanskaffningsvärdet. Gästen skall anmäla uppkomna skador och ersätta dessa med reparationskostnaden. Gästen kommer vid start få skriva under ett kundavtal/kontrakt där personen intygar att han/hon har läst/ tagit del av samt förstått skriftlig information angående arrangemanget, dess genomförande, allemansrätten, risker samt gjort bedömningen att kunna genomföra arrangemanget utifrån den information som getts. Gästen är medveten om att hen kan bli dömd om eld spridit sig, att gästen gjort upp eld när eldningsförbud råder, att gästen lämnat kvar sopor i naturen. För timmerflottfärden gäller också följande: Vildmark i Värmland kräver minst 2 vuxna/ timmerflotte. Gästerna genomför resan på egen hand. Avbryter gästerna timmerflottfärden på annan än överenskommen plats, debiteras gästen för Vildmark i Värmlands extra arbete samt transport av utrustning och timmerstockar till en kostnad av SEK 5000/timmerflotte. För kanot gäller också följande: Barn 15 år och yngre endast i sällskap med vuxen. Gästen debiteras om arrangemanget avbryts av gästen på annan plats än angivet slutmål.

3) vid boende
Läs våra separata villkor för bokning av boende som finns under rubriken camping. Gäller om man bara bokar boende. Ingår boendet i ett arrangemang (tex timmerflotte all-inclusive, timmerflotte 1 dygn, timmerflotte 2 nätter) är det resevillkoren för arrangemang som gäller.

Arrangörens ansvar

När full betalning erlagts för ett arrangemang med timmerflotte eller kanot ska Vildmark i Värmland förse gästen med resedokument som ger mer information om bokat arrangemang. Vildmark i Värmland ansvarar för att samtliga arrangemang i naturen föregås av en muntlig genomgång innan start sker. Den muntliga genomgången ska ge gästen en fördjupad kunskap av arrangemanget som avses, t ex hur man bygger en timmerflotte, paddelteknik vid kanotpaddling, säkerhet, allemansrätten mm. Vildmark i Värmland tillhandahåller flytväst vid samtliga kanot- och timmerflottsarrangemang. Under arrangemanget ställer Vildmark i Värmland upp med råd eller teknisk hjälp rörande själva timmerflotten och dess konstruktion eller kanotturen så att gästen kan fullfölja timmerflottfärden/kanotturen till angiven slutpunkt utan extra kostnad. Alla arrangemang som pågår ute i naturen är utsatta för rådande väderleksförhållanden. Under våren är det i samband med snösmältningen och vårregn ofta höga vattenflöden i de vattendrag som Vildmark i Värmland erbjuder aktiviteter. Vid torra somrar kan motsatt förhållande råda. Alla vattendrag är reglerade vilket gör att den mänskliga faktorn också kan spela in. Vildmark i Värmland förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av yttre omständigheter vi inte kan råda över.

Reklamation

Eventuella klagomål på arrangemanget måste gästen omedelbart framföra till Vildmark i Värmlands kontor 0560-140 40 eller instruktör anställd av Vildmark i Värmland. Det är viktigt att dessa synpunkter framförs av gästens under vistelsen så Vildmark i Värmland har en möjlighet att åtgärda detta på plats. Om gästen underlåtit att berätta detta på plats kan gästen inte i efterhand kräva ersättning. Om gästen ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras senast 14 dagar efter avslutat arrangemang. Om gästen och Vildmark i Värmland inte kommer överens kan gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut Vildmark i Värmland följer.

Behandling av personuppgifter

Vildmark i Värmland ansvarar för att på ett säkert, strukturerat sätt registrera och behandla gästens personuppgifter i samband med bokning av boende/arrangemang. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Vildmark i Värmlands integritetspolicy. Var vänlig och ta del av Vildmark i Värmlands integritetspolicy för att förstå på vilket sätt som Vildmark i Värmland behandlar personuppgifter inom ramen för bokningen. Där framgår också gästens rättigheter i samband med detta. Läs om integretspolicyn här.

Force Majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda, översvämning eller andra liknande större händelser som utgör hinder för att resan inte kan genomföras. Dvs händelser som arrangören skäligen inte kunnat förutse eller påverkat när avtalet ingicks. Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldigheter eller andra påföljder.

Övrigt

Vid konferens- och gruppbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Vildmark i Värmland. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vi önskar er en trevlig upplevelse i naturen.